Chương trình đào tạo: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG SẢN XUẤT (BÌNH ĐỊNH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 26-27/03/2022 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);