Chương trình đào tạo: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG SẢN XUẤT (BÌNH DƯƠNG)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 02-03/04/2022 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);