Khoá học: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT (Hà Nội)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (4 buổi) từ ngày 08-09/05/2021