Chương trình đào tạo: KIỂM SOÁT CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 22-23/05/2021 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);