Khoá học: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT (THÁI BÌNH)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (4 buổi) từ ngày 22-23/05/2021