Chương trình đào tạo: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG SẢN XUẤT (THÁI BÌNH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 14-15/08/2021