Khoá học: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG SẢN XUẤT (THÁI BÌNH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 03-04/04/2021