Chương trình đào tạo: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (THÁI BÌNH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 06-08/08/2021

Tags: pmc việt nam / tổ trưởng sản xuất