Chương trình đào tạo: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT (TRỰC TUYẾN)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (4 buổi) từ ngày 25-26/12/2021