Chương trình đào tạo: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (TRỰC TUYẾN)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 30-31/07/2022

Chi phí: 2.400.000 đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày.