Chương trình đào tạo: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG SẢN XUẤT (TRỰC TUYẾN)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), ngày 23 và 25/02/2022