LẬP KẾ HOẠCH, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (TP. HỒ CHÍ MINH)

Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: – Giao hàng muộn so với thỏa thuận [...]

LẬP KẾ HOẠCH, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (HÀ NỘI)

Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: – Giao hàng muộn so với thỏa thuận [...]

error: Content is protected !!