PMC VIỆT NAM TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN, KÈM CẶP HÌNH THỨC PUBLIC

Trong các dự án triển khai riêng cho từng khách hàng, các chương trình huấn luyện, KÈM CẶP với số lượng 5-8 học viên cho từng module luôn được PMC triển khai thành các đợt tùy theo hiệu quả, kết quả ngay sau mỗi kỳ huấn luyện để có nội dung, mục tiêu và thời gian triển khai các bước huấn luyện tiếp theo trong mục tiêu của dự án đã được 2 bên xác lập.

Từ tháng 06/2019, PMC chính thức tiến hành triển khai hình thức huấn luyện, kèm cặp public với số lượng từ 5-8 học viên/lớp và đã nhận được phản hồi cũng như sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực từ khách hàng, người học ngay từ những khóa đầu tiên.

Với mục tiêu đào tạo và mục tiêu học tập, KPIs được thiết lập với nhóm 5-8 học viên đến từ 2-3 doanh nghiệp khách hàng truyền thống của PMC, đây là hình thức mà PMC kỳ vọng vừa đạt mục tiêu hiệu quả ứng dụng sau đào tạo, vừa tiết kiệm phí đầu tư của doanh nghiệp với sự hỗ trợ sau đào tạo chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia PMC.

error: Content is protected !!